✅ Yalnızlıklar PDF / Epub ⚣ Author Hasan Ali Toptaş – Diclofenac16.us

Yalnızlıklar Metinlerini Varolu Ve Yokolu Zerine Kurarak Varolu Ulu U Ta Raya Ta Mas Yla Zg Nl K Kazanan, Sade Dilinden Y Kselen M Zikle Giderek Hayat Yaz Ya, Yaz Y Ise B Y L Bir Hayata Benzeten Bir Yazar Yazma Ser Venini Hayat Kelime Kelime Geni Letmek Olarak Adland Ran Hasan Ali Topta , Metinlerini Birer Senfoniye De D N T Rerek, D Ar Yla I Erinin, G R Nenle I D Nyan N, Ger Eklikle R Yalar N, Somutla Soyutun Arp Mas Ndan Do An Tekinsiz Bir Atmosfere A R Yor Okurunu Tam Bir Yaz Ustal Yla, T Rk Enin Imk Nlar N Sonuna Kadar Zorlayarak, Edebiyat N B Y L D Nyas Na Kap Lar A Arakve Benim G Zlerim G Rd Klerimden Yarat Lm T O Y Llarda, Ellerim Dokunduklar Mdan.Dilimi Sormay N, Konu Amad Klar Mdand Ve Kanl Bir Kitap Gibi Yat Yordu A Z Mda Hasan Ali Topta , Akl M Z N Ve Dilimizin Yerle Ik Egemen Mant Na Kar Ruhumuzun S Z N Ge Erli K L Yor Necmiye Alpay Yaln Zl Klar , Theater Rast Taraf Ndan Hollanda Da Hollandaca Ve Tiyatrooyunevi Taraf Ndan Da T Rkiye De Sahneye Konulmu Tur.

  10 thoughts on “✅ Yalnızlıklar PDF / Epub ⚣ Author Hasan Ali Toptaş – Diclofenac16.us


 1. says:

  iirin ilgi alan mda oldu unu s ylemem pek m mk n de il Yani ok s k iir kitab okuyan biri de ilim ve bu sebeple de okuduklar m yorumlamay pek tercih etmiyorum Yine b yle yapaca m Beni bu kitaba eken kapa ve ismi oldu Bu zamana dek hi Hasan Ali Topta okumad m Herkes o kadar methediyor ki san r m zaman i inde ya ben sevmezsem tedirginli i olu tu bende sanki o unlu un sevdi ini sevmek zorundaym z gibi Neyse, dedi i...


 2. says:

  Babalar, al nlar m za yaz lm yaln zl klard r diyerek i imizi da lam t r yine.


 3. says:

  Bay ld m Hatta a k oldum Harika tesi bir ekilde yazm Hasan Ali Topta bundan sonra unutulmazlar aras nda


 4. says:

  G z n g rd n el, elin g rd n g z g rmezmi ,bilmiyordum.Nesneler adama tasma tak p gidermi ,bilmiyordum.B t n ark lar ayn makamda okunurayr makamda dinlenirmi ve susmak da bir ark ym bilmiyordum.


 5. says:

  Oru Aruoba tad ald m biraz okurken Zaten bir rp da okundu Etkileyiciydi.


 6. says:

  Kimileri d er yaln zl a, kimileri y kselir Her Hasan Ali Topta kitab ndan sonra oldu u gibi ger ekliklerin a rl kt zerime Hayallerin, an lar n, e yan n, mekan n a rl da kt kerttin beni be adam romanlar b...


 7. says:

  Kimileri d er yaln zl a kimileri y kselir.


 8. says:

  Bo u bo una yaln zl n z afili s zc klerle s slemeye al may n stat, yaln zl k ad na s ylenebilecek b t n g zel c mleleri kullanm Adeta bir yaln zl k s zl Muhte em ba lay p , muhte em bitiyor Edebiyat ad na tadabilece iniz b t n g zellikleri i erisinde bulunduruyor.


 9. says:

  Veciz S zler in yaln zl k temal b l m ndeymi iz gibi bir hisle okudum.Edebiyatta x, y dir, tarz c mleler kullan lmas ndan pek hazzetti imi s yleyemem, buras yaln zl k x tir, lerle dolu ama Tan mlamadansa hisse odakl , daha yumu ak ge i li, daha az kendinden emin c mleleri seviyorum san r m O y zden buradaki baz c mlelere s namad m lkokuldayken bir arkada mla iir defteri tutard k kar l kl Ben ona bir ba l k tema verirdim o ona g re iir yazmaya al rd , ben de onun verdi ine g Veciz S zler in yaln zl k temal b l m ndeymi iz gibi bir hisle okudum.Edebiyatta x, y dir, tarz c mleler kullan lmas ndan pek hazzetti imi s yleyemem, buras yaln zl k x tir, lerle dolu ama Tan mlamadansa hisse odakl , daha yumu ak ge i li, daha az kendinden emin c mleleri seviyorum san r m O y zden buradaki baz c mlelere s namad m lkokuldayken bir arkada mla iir defteri tutard k kar l kl Ben ona bir ba l k tema verirdim o ona g re iir yazmaya al rd , ben de onun verdi ine g re Bunu hat rlad m kitab okurken Belirli bir tema etraf nda bir s r eyin yaz lmas bana bir zorlama ve yapayl k hissi veriyor san r m Burada da ondan kurtulamad m.Topta n nesrinden ta an iirselli ine derin bir hayranl k duyuyorum Burada da g s me engel ge irdi c mleleri, yer yer s r kledi beni Genele bakt mda ama, bir metne yedirilmemi bu iirselli in, bazen beylik s zlere ve ne yaz k ki tan mlamalara d nen bu iirselli in eksik kald n , do all...


 10. says:

  Yaln zl k al p kar na kendini, teki kendinlerle konu makt r Bak makt r teki kendinlerle d v mektir Kimi zaman da ld rmektir i lerinden sana en ok benzeyeni, benzemiyor diye Yaln zl k, ld rmektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *